One Pot Pd Catalyzed Cascade Reaction of 2-(alkynylthio)benzimidazoles Leading to 1-thia-4a,9-diazafluoren-4-ones