Në këtë kumtesë autori, duke u bazuar mbi tekstet e vjetra arbëreshe dhe mbi kërkimet në terren, ndalet në fjalëformimin foljor të arbërishtes së Kalabrisë ku dëshmohet një numër i konsiderueshëm formash hibride romano-greke çka duket se ka qenë një prirje e kahershme që gjallon ende në strukturën e thellë leksikore të kësaj dege të vjetër dhe deri diku më arkaike të shqipes. Kjo prirje shfaqet sidomos në disa neologjizma foljore prejemërorë ku përdoren thuajse rregullisht morfema nga greqishtja mesjetare dhe ajo e re, si -as (+ënj), -aks (+ënj) dhe -is (ënj), të ndjekura nga mbaresat e vjetra arbëreshe.

In questa comunicazione l'autore, basandosi sui testi antichi e su alcune ricerche sul campo riguardanti le varietà arbereshe,si sofferna sulla formazione dei verbi nell'albanese di Calabria, dove è attestato un numero considerevole di forme ibride italo-romanze-greche, testimoniana di una antica tendenza che sopravvive tutt'oggi nella struttura lessicale profonda di questo ramo antico e in parte più arcaico dell'albanese. Tale tendenza si manifesta soprattutto in alcuni neologismi verbali denominali dove vengono adoperati quasi regolarmente alcuni morfemi del greco medievale e del neo-greco, come -as(+ënj), -aks (+ënj) e -is (ënj), seguiti dagli antichi suffissi arbëreshe.

Disa ndikime të greqishtes në fjalëformimin foljor të arbërishtes së Italisë

ALTIMARI, Francesco
2012-01-01

Abstract

In questa comunicazione l'autore, basandosi sui testi antichi e su alcune ricerche sul campo riguardanti le varietà arbereshe,si sofferna sulla formazione dei verbi nell'albanese di Calabria, dove è attestato un numero considerevole di forme ibride italo-romanze-greche, testimoniana di una antica tendenza che sopravvive tutt'oggi nella struttura lessicale profonda di questo ramo antico e in parte più arcaico dell'albanese. Tale tendenza si manifesta soprattutto in alcuni neologismi verbali denominali dove vengono adoperati quasi regolarmente alcuni morfemi del greco medievale e del neo-greco, come -as(+ënj), -aks (+ënj) e -is (ënj), seguiti dagli antichi suffissi arbëreshe.
2012
978-9951-615-03-7
Në këtë kumtesë autori, duke u bazuar mbi tekstet e vjetra arbëreshe dhe mbi kërkimet në terren, ndalet në fjalëformimin foljor të arbërishtes së Kalabrisë ku dëshmohet një numër i konsiderueshëm formash hibride romano-greke çka duket se ka qenë një prirje e kahershme që gjallon ende në strukturën e thellë leksikore të kësaj dege të vjetër dhe deri diku më arkaike të shqipes. Kjo prirje shfaqet sidomos në disa neologjizma foljore prejemërorë ku përdoren thuajse rregullisht morfema nga greqishtja mesjetare dhe ajo e re, si -as (+ënj), -aks (+ënj) dhe -is (ënj), të ndjekura nga mbaresat e vjetra arbëreshe.
PRESTITI GRECO MEDIEVALE E MODERNO; ALBANESE D'iTALIA; SISTEMA VERBALE
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/173330
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact