F. A. Santori në dritën e disa të dhënave të reja biografike