Neurorobotic investigation by using a basic vestibulo-ocular reflex system algorithm