Fitonimia shkencore, fitonimia standarde dhe fitonimia dialektore në Fjalorin e Francesco Maria da Lecce-s (1702)